Knudsen Revisjonsbyrå - bred og lang erfaring innen revisjon

Revisors hovedoppgave er å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse om hvorvidt et selskaps årsregnskap er avgitt i samsvar med lover og forskrifter, samt om selskapets ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk.


Vi tilbyr tjenester innen:

  • Lovbestemt revisjon
  • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap, noter og ligningsoppgaver
  • Bistand ved etablering og opphør av selskaper
  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • Regnskapsrådgivning
  • Generell bedriftsrådgivning
  • Verdivurderinger
  • Bistand ved kjøp og salg av virksomheter og driftsmidler

.