Tjenester


Lovbestemt revisjon - vår hovedtjeneste
Vi vurderer om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, og om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Les mer her.

Teknisk utarbeidelse av årsregnskap, noter og ligningsoppgaver
Utføres for våre revisjonsklienter og sikrer at årsregnskap, noter og ligningsoppgaver tilfredsstiller lovens krav.

Bistand ved etablering og opphør av selskaper

Vi bistår i forkant av etablering av selskaper, blant annet for å belyse hvilke fordeler og ulemper ulike organisasjonsformer medfører. Vi bistår også ved utforming av formaliteter i tilknytning til stiftelse av aksjeselskaper, ansvarlige selskaper og enkeltpersonforetak.

Skatte- og avgiftsrådgivning

Belysning av skatte- og avgiftskonsekvenser ved ulike transaksjoner.
Valg av gunstige og anerkjente skattemessige løsninger. Vi tilbyr bistand i forbindelse med bokettersyn og ligningssaker etc.

Regnskapsrådgivning

Bistand vedrørende spørsmål om bokføring og regnskapsførsel.

Generell bedriftsrådgivning

Rådgivning til selskapets eiere, styre og ledelse vedrørende intern kontroll, rutiner og finansiering etc.

Verdivurderinger

Vurdering av virksomhetsverdi ved fusjoner, fisjoner, utløsning mv.

Bistand ved kjøp og salg av virksomheter og driftsmidler

Vi gjennomføre en risikoanalyse av selskapet man planlegger å kjøpe, og bistår i forhandlinger ved kjøp eller salg av virksomheter og driftsmidler.